Regulamin współdzielenia ubrań w ramach usługi Klub Dzielciucha

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, udziału i korzystania przez osoby zainteresowane z usługi współdzielenia ubranek realizowanych w ramach projektu “Dzielciuch”.
 2. Klub dzielciucha jest usługą rozwijaną w oryginalnym modelu. Zakładając konto i stając się użytkownikiem usługi, użytkownik akceptuje jego aktualny regulamin oraz politykę prywatności i jest świadomy uczestnictwa w usłudze, która oferuje to co najlepsze, bedąc stale rozwijaną co oznacza, że może się dynamicznie  zmieniać.
 3. Definicje:
  • a) Dzielciuch – nazwa projektu w ramach którego oferowana jest możliwość korzystania z przestrzeni do wymiany w szczególności ubrań dziecięcych,
  • b) Baza ubrań (dalej Baza)– przestrzeń udostępniona użytkownikom służąca do wymiany w szczególności ubrań dziecięcych, znajdująca się pod adresem: ul. Inflancka 4, 51-354 Wrocław,
  • c) Opiekun Bazy – osoba pełniąca dyżur w Bazie, przyjmująca użytkowników i zarządzająca ubrankami w bazie,
  • d ) Użytkownik  – osoba, która korzysta z przestrzeni do przechowania ubrań w celu ich udostępnienia bądź pobrania,
  • e) Klub Dzielciucha – zorganizowana przestrzeń świadcząca usługę współdzielenia w szczególności ubranek, zabawek, akcesoriów dziecięcych i butów, z wykorzystaniem obowiązkowego systemu rejestracji użytkowników na platformie www.dzielciuch.pl.W ramach Klubu Dzieciucha można udostępnić ubrania innym użytkownikom Klubu do współdzielenia oraz pobrać ubrania udostępnione przez innych. Klub Dzielciucha czy Zarządca Bazy nie są właścicielami udostępnianych ubrań, a udostępniają zorganizowana przestrzeń do ich wymiany. 
 4. Zarządcą projektu Dzielciuch jest Dzielciuch sp. z o.o. ul. Polna 78/4, Kiełczów 55-093, NIP: 896 1630864 KRS: 0001063710, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
 5. Godziny otwarcia Bazy wskazane są na stronie internetowej www.dzielciuch.pl.
 6. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem substancji odurzających  nie mogą korzystać z Bazy i nie będą obsługiwane przez Opiekunów Bazy.
 7. Użytkownicy przebywający i korzystający z Bazy w towarzystwie osób niepełnoletnich znajdujących się pod ich opieką biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo na terenie Bazy. Opiekunowie Bazy, ani zarządca Projektu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo Użytkowników i ich podopiecznych na terenie Bazy.
§2 Zasady pozostawiania ubrań w bazie
 1. W ramach projektu Dzielciuch umożliwiane jest pozostawienie w Bazie przedmiotów z pięciu kategorii:
  • a) ubrań dziecięcych w rozmiarach 50 -134
  • b) obuwia w rozmiarach 0-34
  • c) dowolnych zabawek
  • d) dowolnych akcesoriów dziecięcych.
  • e) inne
   • Pozostawione przedmioty będą udostępnione w Klubie Dzielciucha innym członkom na zasadach regulaminu.
 2. Pozostawiane ubrania, buty i inne akcesoria mogą posiadać rozdarcia, plamy czy brakujące elementy. 
 3. Zaleca się dla sprawniejszego obiegu ubrań/butów, aby były one wyprane/umyte i posegregowane względem rozmiarów.
 4. Opiekun Bazy może w szczególnych sytuacjach nie przyjąć ubrań do Bazy ze względu na ich bardzo zły stan, podejrzane pochodzenie lub brak miejsca w Bazie.  
 5. Ubrania, buty i inne przedmioty przyjmowane są wyłącznie w wybranych lokalizacjach pracy Dzielciucha (ul. Inflancka 4, 51-354 Wrocław), w godzinach pracy oddziału. Nie ma możliwości przesłania paczki do Bazy.
§3 Zasady odbioru ubrań i korzystania z bazy
 1. Rzeczy odbiera się do bieżącego użytku własnego i swoich dzieci. Dla wspólnego dobra uprasza się Użytkowników do wzięcia tylko tych ubrań, które są faktycznie potrzebne. Zakazane jest w szczególności wykorzystywanie rzeczy pozostawionych w Bazie w celach zarobkowych.
 2. Udostępnione ubrania, buty i inne akcesoria nie są poddawane praniu i prasowaniu przez Zarządcę Bazy.
 3. Zarządca Bazy nie ponosi odpowiedzialności za stan rzeczy dostępnych do pobrania.
 4. Pobranie ubrań z bazy jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Decydując się na pobranie wybranych ubranek z Bazy, akceptuje ich stan.
 5. Zalecane jest pobrane ubrania po okresie użytkowania ponownie udostępnić do współdzielenia w bazie.
 6. Z powodu zniszczeń ubranie może nie nadawać się do dalszej eksploatacji i Użytkownik ma prawo je zutylizować. 
 7. Dzielciuch nie gwarantuje posiadania na stanie ubrań w każdym rozmiarze. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy kto korzysta z bazy miał dostęp do potrzebnego rozmiaru, ale zastrzegamy sobie prawo do nie posiadania każdego rozmiaru.
 8. Z bazy nie można pobrać ubrań bez założonego konta na stronie dzielciuch.pl
 9. Do bazy można wejść z założonym i nie opłaconym kontem, aby zapoznać się z pozostawionymi przez klubowiczów, przedmiotami. Wola pobrania przez użytkownika przedmiotów wiąże się z koniecznością opłacenia składki i rekalkulacji punktów przypisanych do konta.
§4 Zasady punktowania
 1. Gromadzenie punktów na koncie użytkownika oraz utrzymywanie ich na wskazanym w §4 pkt. 4, 5, 6 poziomie, umożliwia administratorowi bazy weryfikację  poprawności korzystania z usługi zgodnie z ideą współdzielenia oraz budowanie zaufania wśród klubowiczów.
 2. Za każdy przedmiot (lub parę w przypadku np. rękawic, butów, skarpet) pozostawioną do współdzielenia w Bazie, użytkownikowi przypisywany jest jeden punkt. 
 3. Punkty są zapisywane na koncie użytkownika w chwili przekazania przedmiotów opiekunowi Bazy, po ich przeliczeniu i ocenie z uwzględnieniem § 2 ust. 4 Regulaminu. 
 4. Brak jest limitu przekazywanych ubranek, a tym samym posiadanych punktów na koncie użytkownika.
 5. Za każde pobranie przedmiotu z Bazy, użytkownikowi odejmowany jest jeden punkt, z puli punktów posiadanych na koncie. 
 6. Maksymalna liczba punktów ujemnych na koncie użytkownika to 30 na każde dziecko użytkownika.
 7. W razie przekroczenia limitu punktów ujemnych (-30 punktów na jedno dziecko użytkownika), użytkownik nie może korzystać z Bazy w celu pobrania kolejnych przedmiotów, niezależnie od opłacenia składki.
 8. Podsumowanie zasad punktacji stanowi poniższa tabela “punktacji w klubie Dzielciucha”:

*Zgodny z §2 pkt. 1

  §5 Klub Dzielciucha
  1. Klub Dzielciucha – zorganizowana przestrzeń świadcząca usługę współdzielenia w szczególności ubranek, zabawek, akcesoriów dziecięcych i butów, z wykorzystaniem obowiązkowego systemu rejestracji użytkowników na platformie www.dzielciuch.pl.W ramach Klubu Dzieciucha można udostępnić ubrania innym użytkownikom Klubu do współdzielenia oraz pobrać ubrania udostępnione przez innych. Klub Dzielciucha czy Zarządca Bazy nie są właścicielami udostępnianych ubrań, a udostępniają zorganizowana przestrzeń do ich wymiany.
  2. Uczestnictwo w Klubie Dzielciucha umożliwia korzystanie z bazy, wspólnych zasobów klubowiczów  oraz idei współdzielenia na zasadach określonych w regulaminie usługi.
  3. Z Klubu Dzieciucha mogą korzystać osoby zarówno odpłatnie lub nieodpłatnie, co określa niniejszy regulamin oraz oferta klubu na stronie https://dzielciuch.pl/skladka/.
  4. Każdorazowe zmiany w regulaminie, ofercie i polityce prywatności będą przedstawiane użytkownikom drogą mailową na adres mailowy podany przy rejestracji konta.
  §6 Zakładanie konta i subskrypcje w klubie Dzielciucha
  1. Z usługi korzystać mogą tylko osoby prywatne, nie działające w imieniu firmy, które mają aktualny i poprawny adres e-mail oraz mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. W relacje z klubem można wejść poprzez przyjęcie jeden z dwóch ról:
   • a) Klubowicz z kontem
   • b) Klubowicz z kontem i opłaconą składką
  3. Rejestrując konto, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią oraz że akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  4. Członkostwo jest osobiste, nieprzenoszalne i podlega niniejszemu Regulaminowi oraz innym regulacjom i politykom ustanowionym przez Dzielciuch sp. z o.o. oraz zaakceptowanym przez Użytkownika.
  5. Konto uruchamianie jest automatycznie niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracji znajdującego się na stronie www.dzielciuch.pl
  6. Aktualna oferta dotycząca ceny jak i korzyści wynikających z udziału w klubie Dzielciucha jest dostępna na podstronie “skladka”.
  §7 Reklamacje i odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik zgodnie z prawem konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji. 
  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji wraz z opisem ewentualnego powodu odmowy.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji można uzyskać pod numerem telefonu 533 100 611
  4. Reklamacje należy składać mailowo na adres biuro@dzielciuch.pl opisując sytuację, konto którego dotyczy reklamacja oraz powód reklamacji.
  5. Użytkownik ma prawo odstąpić od członkostwa w klubie Dzielciucha w dowolnym terminie ze skutkiem na koniec okresu na jaki została wykupiona składka (w zakresie użytkowników opłacających składkę). Prawo do odstąpienia dotyczy zarówno:
   • a) prowadzenie i utrzymania konta
   • b) opłacania składki
    • Skorzystanie z prawa odstąpienia może skutkować usunięciem konta, zaprzestaniem kontynuowania opłacania składek lub jednym i drugim. 
  §8 Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie z Bazy ubrań oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację. 
  2. Użytkownikowi, który:
   • a) nie przestrzega regulaminu
   • b) rażąco zakłóca funkcjonowanie Bazy 
   • c) sprzedaje pobrane ubranka
    • może zostać zawieszone konto, co równa się z brakiem możliwości korzystania z usługi. Konto zostaje zawieszone do czasu wyjaśnienia z zarządcą bazy, powodów wyżej wymienionych zachowań.
  3. Każda osoba, która nie przestrzega powyższego regulaminu, może być wyproszona z Bazy przez Opiekuna Bazy.
  4. Zarządzający Bazą ubrań może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, o których poinformuje Użytkowników na drodze mailowej 7 dni przed wprowadzeniem w życie zmian. 
  5. W razie braku akceptacji zmiany regulaminu konieczne będzie usunięcie konta najpóźniej w dniu poprzedzający wejście w życie nowego brzmienia Regulaminu. Brak usunięcia konta będzie  oznaczał akceptację zmiany w regulaminie.
  6. Data publikacji niniejszego Regulaminu to 10.02.2024 roku i ma zastosowanie w zakresie użytkowania Bazy od dnia wejścia w życie, zgodnie z punktem 1 niniejszej sekcji Regulaminu.
  7. Nieważność lub niewykonalność poszczególnych zapisów Regulamin nie wpływa na ważność pozostałych zapisów. W takim przypadku nieważny bądź niewykonalny zapis zostanie zastąpiony ważnym lub wykonalnym nowym zapisem.
  Shopping Cart
  Scroll to Top